Gatsby Starter Blog

UX โดยการออกแบบหลักการผู้ใช้งานเป็นหลัก (User Centered Design)

June 29, 2015

คือหลักการออกแบบที่เป็นที่นิยมมาแม้กระทั้งองค์กร ISO ก็ได้กำหนดคำจำกัดความเอาไว้เป็นมาตราฐาน ในบทความนี้จะแนะนำแนวทางการออกแบบด้วยหลักการนี้สำหรับเว็บไซต์โดยทั่วไป ใครจะอ่านเรื่องมาตราฐานนี้ให้ไปอ่านที่ Wiki จะดีกว่าครับ ในแต่ล่ะข้อผมแนะนำให้ใช้ Mindmap ในการร่างขึ้นมาเพราะจะทำได้ดูง่ายและแยกงานชัดเจน

  1. Who used this system
  2. Task and Goals งานและเป้าหมายของผู้ใช้
  3. Experience เขาจะได้รับอะไรหลังจากใช้ และระหว่างใช้
  4. Functionallity ระบบรองรับการทำงานอะไร
  5. Info ? อะไรที่เขาจะเห็นเมื่อใช้ระบบ
  6. How แล้วทำอย่างไรนบ้าง Opetion อย่างพวก Multitasking ? Responseive ? Touch ?