Gatsby Starter Blog

ตั้งค่า Redis สำหรับ Production Server

September 16, 2015

redis-300dpi หลายคนรู้จัก Redis บางคนไม่รู้จัก จริงๆ Redis ก็เปรียบเสมือน Database ประเภทหนึ่ง แต่เรามักเอามาใช้ในงาน เป็น Cache ซะส่วนใหญ่แต่จริงๆ นั้นถ้าเอามาใช้เป็น DB ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะมันทำงานได้ดีเลยล่ะ บทความนี้ไม่ได้แนะนำการใช้ Redis แต่เป็นการเอา Redis มาใช้กับ Production นะครับ configuration ที่เป็น Default ที่มากับ Redis นั้นผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับเอาเป็นว่าเริ่มกันแบบง่ายๆ เลย นะครับ ปล. บทความนี้ เน้น Redis ทำงานบน Memory นะครับ ไม่ใช้ Dump Physical นะครับเน้นเร็วแต่ถ้า Restart Service ข้อมูลหายนะครับเพราะไม่ได้ Dump DB ลง Disk อันดับแรก ไปหาไฟล์ configuration ให้เจอครับ เหอะๆ ซึ่งปกติอยู่ใน /etc/redis/xxxxxxx ครับ ถ้าไม่รู้ให้ ไปแกะหาแถว /etc/init.d/redisxxxx ครับ ของผมนี่ไฟล์ /etc/redis/6379.conf อยู่ path นี้เลย

 1. TCP backlog = 511 Parameter นี้คือ Socket สูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อมายัง Redis ได้ ซึ่งปริมาณนี้บน Production ไม่น่าจะพอเพียงให้ปรับตามใจชอบให้เหมาะกับ Sizing ของ Server คุณเองขนาดที่ผมแนะนำคือ 2500 เหมาะสำหรับ 1000-3000 Concurrent User แต่ค่านี้นั้นจะอิงกับ somaxconn ของ Linux ที่ไฟล์ /proc/sys/net/core/somaxconn แต่เราไม่สามารถไปแก้ไขไฟลนี้ตรงๆ ได้เพราะมันไม่ใช่ physical file ต้องใช้คำสั่ง sysctl โดยทำตามนี้ครับ

  sudo sysctl -w net.core.somaxconn=2500
 2. Disable dump file / maxmemory / 2.1 Disable DB File เพื่อความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลเพราะเราจะไม่ใช้ Disk เป็นตัวเก็บ key/value ของเราโดย ทำการ remark สามบรรทัดด้านล่างนี้

    #save 900 1
  #save 300 10
  #save 60 10000
  

  2.2 maxmemory xx(g) ในส่วนนี้ เราต้องหาขนาดที่เหมาะสมกับ Server เราเช่น เรามี Ram เหลือ จาก Service ปกติเราที่ 10g ก็ให้ใช้ 9g เหลือไว้ให้ตัว redis มันทำงานนิดหน่อยก็พอหรือจะลดกว่านี้ก็ได้ครับ

maxmemory 9g

2.3 Policy ในการการ clear key เมือ Ram เต็ม ผมมักแนะนำให้ใช้ volatile-lru ครับตามคุำอธิบายเลย แต่เงื่อนไขว่าคุณต้องมี key ที่มีการ set ค่า expire เข้ามาเก็บนะครับ ตัวอย่างด้านล่างผมใช้ allkeys-lru เพราะข้อมูลของผมมันไม่สำคัญให้่มันสุ่ม clear ตาม algrithm LRU เลยง่ายดีไม่ต้องคิดมากครับ

# MAXMEMORY POLICY: how Redis will select what to remove when maxmemory
# is reached. You can select among five behaviors:
#
# volatile-lru -> remove the key with an expire set using an LRU algorithm
# allkeys-lru -> remove any key according to the LRU algorithm
# volatile-random -> remove a random key with an expire set
# allkeys-random -> remove a random key, any key
# volatile-ttl -> remove the key with the nearest expire time (minor TTL)
# noeviction -> don't expire at all, just return an error on write operations
#
# Note: with any of the above policies, Redis will return an error on write
#    operations, when there are no suitable keys for eviction.
#
#    At the date of writing these commands are: set setnx setex append
#    incr decr rpush lpush rpushx lpushx linsert lset rpoplpush sadd
#    sinter sinterstore sunion sunionstore sdiff sdiffstore zadd zincrby
#    zunionstore zinterstore hset hsetnx hmset hincrby incrby decrby
#    getset mset msetnx exec sort
#
# The default is:
#
maxmemory-policy allkeys-lru
 1. overcommitmemory is set to 0 ถ้าดูใน /var/login/redisxxxx ของคุณถ้าพบข้อความนี้ให้แก้ด่วนเพราะจะทำให้ Cash ได้ เมื่อมีการใช้งาน memory สูงๆ เช่นเกือบมเต็มปริมาณของ Server โดยไปเพิ่ม ข้อความนี้ vm.overcommitmemory = 1 ที่ไฟล์ /etc/sysctl.conf
#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#

#kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3

##############################################################3
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
# based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1


###################################################################
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
#
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
#
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
#
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
#
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
#
vm.overcommit_memory = 1

จากนั้นให้คุณรันคำสั่งนี้เพื่อให้มันทำงานทันที

sudo sysctl vm.overcommit_memory=1
 1. Transparent Huge Pages (THP) support enabled in your kernel. ถ้าดูใน /var/login/redisxxxx ของคุณถ้าพบข้อความนี้ให้แก้ด่วนเพราะจะทำให้การอ่านข้อมูลของคุณช้าลงได้เพราะ THP ของคุณรองรับไฟล์ขนาดใหญ่เราก็แค่ปิด THP โดยสร้าง Text File ด้วยคำสั่งนี้เพื่อไม่ให้ THP ทำงาน

  sudo bash
  echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
  
 2. THP ต่อเนื่อง เพื่อให้มันทำงานไปตลอดเมื่อมีการ Restart Computer ก็ให้ไปแทรกที่ ไฟล์ /etc/rc.local

!/bin/sh -e

rc.local

This script is executed at the end of each multiuser runlevel.

Make sure that the script will “exit 0” on success or any other

value on error.

In order to enable or disable this script just change the execution

bits.

By default this script does nothing.

echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled exit 0

 1. สุดท้ายถ้าคุณลบ logfile ของ redis จากนั้น Restart กลับมาดู log ของ redis ใหม่ซึ่งปกติจะอยู่ที่ /var/log/redis.logxxxxx จะต้องสวยงามแบบนี้ครับเป็นอันว่า Redis พร้อมสำหรับ Production แล้วครับ

        _._
      _.-``__ ''-._
   _.-``  `. `_. ''-._      Redis 3.0.4 (00000000/0) 64 bit
  .-`` .-```. ```\/  _.,_ ''-._
  (  '   ,    .-` | `,  )   Running in standalone mode
  |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|   Port: 6379
  |  `-._  `._  /   _.-'  |   PID: 1516
  `-._  `-._ `-./ _.-'  _.-'
  |`-._`-._  `-.__.-'  _.-'_.-'|
  |  `-._`-._    _.-'_.-'  |      http://redis.io
  `-._  `-._`-.__.-'_.-'  _.-'
  |`-._`-._  `-.__.-'  _.-'_.-'|
  |  `-._`-._    _.-'_.-'  |
  `-._  `-._`-.__.-'_.-'  _.-'
   `-._  `-.__.-'  _.-'
     `-._    _.-'
       `-.__.-'
  

1516:M 16 Sep 16:59:21.224 # Server started, Redis version 3.0.4 1516:M 16 Sep 16:59:21.224 * DB loaded from disk: 0.000 seconds 1516:M 16 Sep 16:59:21.224 * The server is now ready to accept connections on port 6379

ผลสรุป ไม่ว่าคุณจะ Config แบบไหนล้วนแล้วแต่ตามความต้องการของงานนั้นๆ อย่างที่ผมบอกไปว่านี่คือ Configuraion ของ Redis ที่ดีเร็ว แต่เหมาะสำหรับงานที่ไม่ได้มีความสำคัญเพราะว่าไม่ได้ใช้ Disk เก็บ Dump DB ดังนั้นสุดท้ายแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกและปรับแต่งแบบไหน ให้เหมาะสมกับ Environment/Resource ที่คุณมีเจอกันใหม่บทความหน้าสวัสดีครับ